Małopolska Nagroda Gospodarcza

Zgłoszenia

Rozpoczynamy nabór wniosków do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2024. Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego przyznawana jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości. 

Celem Nagrody jest nagradzanie najlepszych przedsiębiorców województwa małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim.  

Warunkiem dokonania zgłoszenia kandydata do Nagrody jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w formie pisemnej w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Wniosek w formie pisemnej wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego rok 2024”  

na adres:

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

NAGRODA

GOSPODARCZA 

WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO