Małopolska Nagroda Gospodarcza

Zgłoszenia

2 marca 2018 r. rozpoczęliśmy nabór wniosków do dziesiątej, jubileuszowej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej. Cyklicznie, już od 2009 r. Marszałek Województwa Małopolskiego w corocznym konkursie nagradza najlepszych przedsiębiorców za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości.

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2018 r.


Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018" 

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Departament Skarbu i Gospodarki, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub składać w sekretariacie Departamentu Skarbu i Gospodarki: III piętro, pokój 352 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)